Od aprila 2017. godine na mjesto direktora JP „ONSA“ d.o.o. Sarajevo imenovan je Mirza Ramić, rođen  u Sarajevu 1975. godine.

Na Fakutetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu 2000. godine završava Višu trenersku školu, gdje stiče zvanje višeg sportskog trenera, a 2004. godine završav dodiplomski studij i stiče naziv profesor sporta i tjelesnog odgoja.

Na istom Fakultetu 2012. godine završava postdiplomski studij te postaje magistar nauka u oblasti sporta i tjelesnog odgoja.

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2021. godine završava studij na Odsjeku Zajednički Master program sa Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu “MA+1”, Smjer ‘Menadžment ljudskih resursa i upravljanje znanjem’ te postaje magistar menadžmenta ljudskih resursa i upravljanja znanjem.

2017. godine u organizaciji Privredne/Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine završava seminar za usavršavanje članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala.

2019. u organizaciji Refam Creative Solutions – REC, Društvo za istraživanje i unapređenje lokalnog i regionalnog razvoja završava seminar na temu “ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA NOVOSTI I AKTUELNOSTI IZ RADNIH ODNOSA”.

2019. godine u organizaciji Refam Creative Solutions – REC, Društvo za istraživanje i unapređenje lokalnog i regionalnog razvoja završava seminar na temu “IMPLEMENTACIJA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU U DRŽAVNOJ SLUŽBI, JAVNOM I PRIVATNOM SEKTORU”.

2019. godine u organizaciji Refam Creative Solutions – REC, Društvo za istraživanje i unapređenje lokalnog i regionalnog razvoja završava seminar na temu “IZRADA TENDERSKE DOKUMENTACIJE, PRIPREMA I OCJENA PONUDA, OKVIRNI SPORAZUM REZERVISANI UGOVOR, NABAVKA USLUGA EDUKACIJE”.

2019. godine u organizaciji Refam Creative Solutions – REC, Društvo za istraživanje i unapređenje lokalnog i regionalnog razvoja završava seminar na temu “ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU I PRIMJENA ZAKONA O PIO/MIO”.

2020. godine u organizaciji Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine uspješno završava obuku za energijskog menadžera u javnom sektoru i korištenje alata u Informacionom sistemu energijske efikasnosti Federacije Bosne i Hercegovine.

Od 1996. godine do 2010. godine angažovan u Fudbalskoj sportskoj školi „Bubamara“, prvo kao trener svih uzrasta, a poslije postaje koordinator i šef struke. Tokom trenerske karijere ostvaruje brojne zapažene rezultate kako u BiH tako i u inostranstvu.

U periodu od 2008. godine do 2010. godine završava seminare za UEFA „B“ i UEFA „A“ licencu. Od 2016. do 2017. godine, imenovan je za šefa struke-koordinatora u FA Academica Sarajevo.

Uporedo od 2002. godine do 2011. godine radi u O.Š. „Grbavica II“ kao profesor sporta i tjelesnog odgoja.

2011. godine prelazi u ZOI ’84 Olimpijski centar Sarajevo radeći kao stručni saradnik iz oblasti sporta u Službi sa programske sadržaje, a potom postaje rukovodilac te službe. U 2013. godini imenovan je na mjesto direktora Olimpijske dvorane Zetra do 2016. godine.

Od 2014. imenovan je za Predsjednika (predstavnika Ministrastva obrazovanja) Školskog odbora Javne ustanove Srednje ugostiteljsko-turističke škole.

Također od 2014. godine imenovan je za člana Upravnog odbora Atletskog kluba Sarajevo.

Od 2009. do 2017. godine imenovan je za člana Upravnog odbora Udruženja profesora i stručnih lica u oblasti fizičke kulture i sporta Kantona Sarajevo.

2011. godine postaje urednik naučnog časopisa „Sport Ekspert“.

Učesnik je i predavač na brojnim seminarima, forumima i konferencijama vezanim za sport, a također je autor i koautor stručnih i naučnih radova objavljenih u relevantnim časopisima.