ARHIVIRANO: Oglas o javnom nadmetanju za davanje u zakup poslovnih prostorija

Podaci o poslovnim prostorijama koje se daju u zakup :

 1. Fitnes sala181.41 m2                    900 $/1m2   725,64 eura

II.Vremenski period na koji se poslovni prostor izdaje u zakup iznosi pet godina .

III.Početna cena zakupnine na mesečnom nivou iznosi :

Za lokal br.1_____________725,64 eura

IV.Učesnik oglasa je dužan da plati depozit u visini početne cene jedne mesečne zakupnine poslovnog prostora za koji konkuriše na tekući račun svrha uplate depozit po oglasusa pozivom na br.97-kontrolni broj-075-JMBG. Učesniku javnog nadmetanja koji dobije poslovni prostor u zakup, depozit se uračunava u mesečnu zakupninu .

IV.OPŠTI USLOVI

Pravo učešća na ovaj oglas imaju sva pravna i fizička lica.

Ponuđeni poslovni prostor ima pravo da dobije učesnik oglasa koji ponudi najveći iznos mesečne zakupnine.

Prijava učešća na ovaj oglas za fizičko lice sadrži:

 •  Ime prezime i adresa
 • Jedinstveni matični broj
 • Fotokopija lične karte
 • Izjavu o prihvatanju uslova iz oglasa
 • Dokaz o uplaćenom depozitu

Ako je fizičko lice privatni preduzetnik prilaže rešenje o upisu u registar nadležnog organa, PIB i matični broj.

Prijava učešća na ovaj oglas za pravna lica sadrži:

 • Naziv i sedište
 • Rešenje o upisu u registar nadležnog organa
 • PIB i matični broj
 • Izjavu o prihvatanju uslova oglasa
 • Dokaz o uplaćenom depozitu
 • Ovlašćenje za zastupanje (zastupnik)

Ako prijava učesnika ne sadrži napred navedene podatke učesnik gubi pravo učešća u javnom nadmetanju.

Dokumenta koja se dostavljaju u okviru prijave moraju biti u originalu ili kopije.

Prijave se podnose u pisanoj formi u zatvorenoj koverti na pisarnici.

Na koverti ispisati „Komisija za pribavljanje, otuđenje i davanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini “ sa vidljivom naznakom „Prijava po oglasu za davanje u zakup poslovnih prostorija“ sa naznakom : „NE OTVARAJ“.

Na poleđini koverta čitko napisati ime, prezime, punu adresu i kontakt telefon učesnika javnog nadmetanja.

Obaveza učesnika oglasa je da uplati u iznosu u visini početne cene jedne mesečne zakupnine poslovnog prostora za koji konkuriše .

Rok za podnošenje prijava za javno nadmetanje je 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u sredstvima javnog informisanja, kao i na oglasnoj tabli SSU Pendik, a biće i postavljen na zvaničnom sajtu.

Učesnik u javnom nadmetanju u prijavi daje izjavu da prihvata uslove iz oglasa.

Javno nadmetanje će se održati trećeg dana od dana završetka oglasa u 10,00 časova u prostorijama. Ukoliko javno nadmetanje padne u neradni dan, isto će se održati u prvom sledećem radnom danu.

Podnosioci prijava čije su prijave ne blagovremene, nepotpune, neuredne (otvorene) kao i prijave podnosioca koji nisu uplatili depozit ne mogu uzeti učešća u javnom nadmetanju.

Po obavljenom nadmetanju Komisija u roku od 8 dana utvrđuje predlog za izbor najpovoljnijeg ponuđača, a odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi.

Učesnik oglasa kome se poslovni prostor da u zakup dužan je da sa zaključi ugovor u roku od 30 dana od dana dobijanja odluke o davanju u zakup, a u protivnom gubi pravo na predmetni poslovni prostor i pravo povraćaja uplaćenog depozita.

Učesnicima oglasa koji ne dobiju poslovni prostor, na njihov zahtev biće vraćen uplaćeni depozit u nominalnom iznosu bez prava na kamatu roku od 8 dana od dana oglašavanja da je javno nadmetanje završeno.

Zainteresovana fizička i pravna lica bliža obaveštenja u vezi sa ovim oglasom mogu dobiti na telefon broj:

Na sve pravne situacije koje eventualno nisu regulisane ovim oglasom primenjivaće se odredbe Zakona o javnoj svojini i odredbe odluke davanju u zakup poslovnog prostora .